بالاست :

برای راه اندازی لامپ های فلورسنت نیاز به بالاست می باشد. بالاست دو وظیفه دارد:

   - ایجاد ولتاژ بالا در موقع روشن شدن : برای یونیزه شدن گاز داخل لامپ، نیاز به ولتاز بالا (در حدود 600 ولت) می باشد.

   - کنترل جریان : با یونیزه شدن گاز مقاومت اهمي لامپ به شدت کاهش می یابد در اینحالت بالاست جریان لامپ را کنترل می کند

 


در سیستم HDL ، بالاست ها حتی توانایی دیم کردن لامپ های فلوئورسنت مثل مهتابی را دارا می باشد