سناریو سینما

سیستم هوشمند راه کاری را در اختیار شما می گذارد که هر وقت که خواستید خانه ی خود را به یک سالن سینما مجلل تبدیل کنید فقط

کافیست کلید اجرای سناریو سینما را فشار دهید تا شاهد این باشید که نور چراغ های اتاق شما به حد اقل مقدار خود می رسد ،پرده

های اتاق کشیده شده و جک پایین اورنده ی ویدیو پروژکتور  پایین امده و فیلم را برای شما پخش می کند