سناریو شب بخیر

این سناریو اینگونه عمل می کند که شما با فشار دادن یک کلید چراغ های خانه خاموش شده و چراغ های اتاق های به میزان کم روشنایی روشن می مانند تا مثل چراغ خواب عمل کند ، پرده ها بسته می شوند  و سیستم امنیتی و دوربین ها فعال می شود تا شما بدون نگرانی بتوانید بخوابید