سناریو بیدار باش

صبح  زود قرار ملاقات  مهمی را در پیش دارید ، یکی از نگرانی های موجودی که از روز قبل ذهن شما را درگیر کرده است این موضوع است که امیدوارم  سر موقع حاضر شوم ، اگر خوابم برد چه می شود  زیرا معمولا  برای قرار های مهم به ساعتی که هر روز با ان از خواب بیدار می شویم اعتماد نداریم . سیستم هوشمند  راه کار های  مؤثری را برای صبح  شما در نظر گرفته است  . به جای ساعت شما می توانید منزل خود را مامور بیدار کردن خود کنید به این صورت که شما زمانی که قصد بیدار شدن را دارید به خانه اعلام می کنید و خان در زمان مورد نظر سیستم موسیقی وروشنایی اتاق شما را روشن می کند، پرده ها را برای شما باز می کند  و چایی ساز شما  را روشن می کند تا در زمان اماده شدن معطل نشوید