سناریو خروج از ساختمان

شما می توانید همانند سناریو ورود سناریو خروج را چنان تنظیم کنید که  با فشردن یک کلید سیستم روشنایی همگی خاموش شده و

سیستم تهویه در حالت رزرو قرار گیرد و پرده های ساختمان همگی کشیده شود و سیستم نظارت تصویری و امنییتی فعال شود.

در ساختمان اداری نیز چنین حالتی امکان پذیر می باشد با این تفاوت که می تون سیستم را ZONE بندی کرد که کارکنانی که زود تر

خارج می شوند سیستم روشنایی و تهویه ی اتاق انها فقط خاموش شود و به همان ترتیب کارکنان دیگر در ساعاتی که خارج می شوند